Nou Blog d’AI – CM

ALTERNATIVA INDEPENDENT CABRERA DE MAR (AI – CM) té un nou Blog en substitució d’aquest.
Clica en http://alternativaindependentcm.blogspot.com/, o copia aquesta adreça en el teu navegador, i prem Intro.

Us estem molt agraïts i perdoneu les molèsties.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Assemblea General

Dilluns passat s’ha celebrat l’Assemblea General d’Alternativa Independent Cabrera de Mar (AI-CM).

El Comitè Executiu, que va ser ratificat pels assistents, està compost pel seu President, D. Jesús Sáez Martínez, el Secretari, D. José R. Villaverde Diez, el Tresorer, D. Jaime Martínez Fàbregas i tres vocals.

Durant el transcurs de l’Assemblea es va presentar el Programa Electoral i el Cap de Llista D. Antoni Abel Nuri. Com a nombres 2 i 3 de la Llista Electoral es van presentar els Srs. José Villaverde i Jaime Martínez Fàbregas.

Totes les votacions van ser aprovades per unanimitat.

Al mateix temps, AI-CM ha rebut del Ministeri de l’Interior la confirmació de la seva inscripció en el Registre de Partits Polítics. La formació ja està totalment legalitzada per concórrer a les Eleccions Municipals de Cabrera en proper 22 de Maig.

Felicitats, AI-CM!!!

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Entrevista a Radio Cabrera

Entra en http://www.audiovisualcabrera.net/?apartat=2&next=1, i podràs escoltar l’Entrevista realitzada per Albert Calls de Radio Cabrera, a Toni Abel i Pepe Villaverde, en representació d’AI – CM.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Convocatoria Assemblea General

El proper 21 de Març a les 20:00 h. se celebra l’Assemblea General d’AI – CM al Centre Civic del Plà de l’Avellà, només per a afiliats a aquesta formació, amb l’objectiu de conèixer els detalls del Programa Electoral.
No falteu, el vostre vot és indispensable!!!

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Aprobació POUM

Amigos,
el Equipo de Gobierno actual de Cabrera de Mar se propone aprobar el POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal) el próximo jueves, incluyendo los Convenios anexos.
El POUM es el Plan más importante de nuestro Municipio, que define el futuro del pueblo, donde se urbaniza, qué se construye y donde, cuáles serán las vías de comunicación y, en definitiva, cómo se desarrollará.
Pretenden aprobarlo como siempre han hecho en estos últimos años, casi en secreto, sin contestar a las decenas y decenas de alegaciones presentadas, sin tener en cuenta los cientos de firmas en contra de sus Convenios, y despreciando la opinión de las Asociaciones de Vecinos que han canalizado nuestra opinión en contra.
¿Por qué lo hacen ahora, al final de los cuatro años y cuando su mandato está a punto de acabar?¿No sería más lógico que un tema tan importante se aprobara ó rectificara por el nuevo Ayuntamiento y no por el saliente?¿No es sospechosa tanta prisa?
Os invitamos a acudir el próximo Jueves día 17 a las 20:00  h. al Pleno Municipal (local frente al Ayuntamiento), para expresarles nuestra desaprobación. No olvidéis que cualquier rectificación posterior costaría mucho dinero al Ayuntamiento, es decir, a todos nosotros.
No faltéis, y comunicadlo a todos vuestros vecinos y amigos. Sólo unidos conseguiremos nuestros objetivos de una Cabrera mejor.
————————————————-
Amics,
l’Equip de Govern actual de Cabrera de Mar es proposa aprovar el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) dijous que ve, incloent els Convenis annexos.
El POUM és el Pla més important del nostre Municipi, que defineix el futur del poble, on s’urbanitza, què es construeix i on, quins seran les vies de comunicació i, en definitiva, com es desenvoluparà.
Pretenen aprovar-ho com sempre han fet en aquests últims anys, gairebé en secret, sense contestar a les desenes i desenes d’al·legacions presentades, sense tenir en compte els centenars de signatures en contra dels seus Convenis, i menyspreant l’opinió de les Associacions de Veïns que han canalitzat la nostra opinió en contra.
Per què ho fan ara, al final dels quatre anys i quan el seu mandat és a punt d’acabar? No seria més lògic que un tema tan important s’aprovés o rectifiqués pel nou Ajuntament i no pel sortint? No és sospitosa tanta pressa?
Us convidem a acudir dijous que ve dia 17 a les 20:00 h. al Ple Municipal (local enfront de l’Ajuntament), per expressar-los nostra desaprovació. No oblideu que qualsevol rectificació posterior costaria molts diners a l’Ajuntament, és a dir, a tots nosaltres.
No falteu, i comuniqueu-ho a tots els vostres veïns i amics. Només units aconseguirem els nostres objectius d’una Cabrera millor.
 
Salutacions
El Comité Ejecutivo de Alternativa Independent Cabrera de Mar (AI – CM)
p.p. José R. Villaverde Diez
Secretari AI – CM

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Acta de Constitució

Divendres passat 18 de Febrer s’ha signat davant Notario l’Acta de Constitució del nostre Partit, per seguidament, remetre l’escriptura conjuntament amb la Sol·licitut corresponent al Ministeri de l’Interior, amb la finalitat de quedar degudament registrada i poder concórrer a les Eleccions Municipals bé legalitzat.
El nom oficial inscrit és ALTERNATIVA INDEPENDENT CABRERA DE MAR i el conseqüència, el logo varia lleugerament en incorporar una “i” i una “M”. Aquesta modificació sobre el nom inicial s’ha degut a factors legals, ja que les sigles APC podrien confondre’s amb les d’algun altre partit polític ja existent a Espanya.
En un màxim de 20 dies el Ministeri ha de contestar amb la confirmació del registre, no esperant cap rectificació de pes en els nostres Estatuts que acompanyaven a l’Acta de Constitució.
Per tant, el nostre objectiu, principis i programa electoral continuen endavant!!! AI – CM està en marxa!!!

                                                                —

El pasado viernes 18 de Febrero se ha firmado ante Notario el acta de Constitución de nuestro Partido, para seguidamente, remitir la escritura conjuntamente con la Solicitud correspondiente al Ministerio del Interior, con el fin de quedar debidamente registrada y poder concurrir a las Elecciones Municipales legalizado.
El nombre oficial inscrito es ALTERNATIVA INDEPENDENT CABRERA de MAR y el consecuencia, el logo varía ligeramente al incorporar una “i” y una “M”. Esta modificación sobre el nombre inicial se ha debido a factores legales, ya que las siglas APC podrían confundirse con las de algún otro partido político ya existente en España.
En un máximo de 20 días el Ministerio debe contestar con la confirmación del registro, no esperando ninguna rectificación de peso en nuestros Estatutos que acompañaban al Acta de Constitución.
Por tanto, nuestro objetivo, principios y programa electoral continúan adelante!!! AI – CM está en marcha!!!

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

FULL DE RUTA DEL NOSTRE GRUP

El Nostre Full de Ruta inclou una AGENDA que descriu un estil nou de fer coses:

 

A de ACTUACIÓ…preferent en el desenvolupament dels diversos nuclis de població, repartint equitativament la despesa en funció de paràmetres objectius. Protecció de l’àrea agrícola i equilibri amb la industrial. Revisió total del POUM per assegurar un creixement sostenible del municipi sobre eixos de comunicació sòlids i de futur.

G de GESTIÓ…social pro-activa amb el millor aprofitament d’equipaments. Extensió de les àrees de Festes, Joventut, Esports, Biblioteca, etc a altres nuclis de població. Labor d’integració entre els diferents nuclis poblacionals.

E de ESTALVI…mitjançant Control de la despesa, de la inversió i del finançament per obtenir el màxim rendiment sense endeutament excessiu. Increment de la productivitat en la gestió interna i en les Entitats col·laboradores, eliminació de qualsevol despesa que no representi un benefici potencial per al poble i adequació a les necessitats més prioritàries.

N de NEGOCIACIÓ…amb tots els Ens regionals, provincials autonòmics i estatals que faci falta per a la consecució d’un poble modern, ben comunicat, amb una platja de qualitat amb passeig marítim, obert a tots i model de gestió eficaç.

D de DIALEG…amb els veïns. Cal sortir a escoltar als veïns,  els seus problemes, reunir-se amb ells en cada nucli de població almenys dues vegades a l’any i procurar que les decisions municipals no lesionin els drets de ningú o que perjudiquin el menys possible. Per a això, al costat del diàleg es precisa negociació en igualtat de condicions, abandonant postures feudalistes ara existents.

A de ABANDONAMENT…de la intransigència, de les postures enfrontades, del concepte “nosaltres” i “ells”, de les decisions impopulars, del govern del poble sense el poble, dels amiguismes, dels menyspreus a una part de la població, de la política urbanística a qualsevol preu, de la deterioració de la platja, dels nuclis de població aïllats, dels serveis de diferent nivell segons on es visqui.

 

HOJA DE RUTA DE NUESTRO GRUPO
Nuestra Hoja de Ruta incluye una AGENDA que describe un estilo nuevo de hacer cosas:

A ACTUACIÓN … preferente en el desarrollo de los diversos núcleos de población, repartiendo equitativamente el gasto en función de parámetros objetivos. Protección del área agrícola y equilibrio con la industrial. Revisión total del POUM para asegurar un crecimiento sostenible del municipio sobre ejes de comunicación sólidos y de futuro.

G GESTIÓN … social pro-activa con el mejor aprovechamiento de equipamientos. Extensión de las áreas de Fiestas, Juventud, Deportes, Biblioteca, etc en otros núcleos de población. Labor de integración entre los diferentes núcleos poblacionales.

E AHORRO … mediante Control del gasto, de la inversión y la financiación para obtener el máximo rendimiento sin endeudamiento excesivo. Incremento de la productividad en la gestión interna y en las Entidades colaboradoras, eliminación de cualquier gasto que no represente un beneficio potencial para el pueblo y adecuación a las necesidades más prioritarias.

N de NEGOCIACIÓN … con todos los Entes regionales, provinciales autonómicos y estatales que haga falta para la consecución de un pueblo moderno, bien comunicado, con una playa de calidad con paseo marítimo, abierto a todos y modelo de gestión eficaz.

D de DIÁLOGO … con los vecinos. Hay que salir a escuchar a los vecinos, sus problemas, reunirse con ellos en cada núcleo de población al menos dos veces al año y procurar que las decisiones municipales no lesionen los derechos de nadie o que perjudiquen lo menos posible. Para ello, junto al diálogo se precisa negociación en igualdad de condiciones, abandonando posturas feudalistas ahora existentes.

A ABANDONO … de la intransigencia, de las posturas enfrentadas, del concepto “nosotros” y “ellos”, de las decisiones impopulares, del gobierno del pueblo sin el pueblo, los amiguismos, los desprecios a una parte de la población, de la política urbanística a cualquier precio, del deterioro de la playa, los núcleos de población aislados, los servicios de diferente nivel según donde se viva.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari